Share

Publications

book

Публични инвестиции в България

Планиране и изпълнение на инфраструктура

EU Funded Note Този доклад очертава резултатите от прегледа на процесите на публични инвестиции в България и дава препоръки за подобряване на тяхната ефективност и ефикасност. Той се фокусира върху планирането, инвестициите и изпълнението на инфраструктура на национално и общинско ниво. Докладът идентифицира какво България трябва да запази и подобри, за да гарантира, че инвестициите, направени на европейско, държавно и общинско ниво, постигат най-добро съотношение качество-цена и допринасят за благосъстоянието и жизнения стандарт на хората.

Published on September 15, 2023Also available in: English

TABLE OF CONTENTS

Предисловие
Списък на съкращенията
Резюме
Препоръки
Дългосрочна стратегическа визия и планиране
Координация между секторите и между равнищата на управление
Подбор на проекти, определяне на приоритети и процеси на оценяване
Капиталово бюджетиране и фискална устойчивост
Съотношение качество-цена на публичните и частните инвестиции в инфраструктура
Осигуряване на участието на заинтересованите страни в планирането и вземането на решения
Powered by OECD iLibrary