Share

Economy

book

OECD Przeglądy Polityk Rozwoju Obszarów Wiejskich: Polska 2018

Niniejszy cykl publikacji przedstawia wyniki kompleksowych przeglądów polityk rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych państwach oraz ustalenia zawarte w sprawozdaniach analitycznych poświęconych różnym aspektom polityk wobec obszarów wiejskich. Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce nastąpił imponujący rozwój; mimo to, różnice między poszczególnymi regionami pod kątem osiąganych przez nie wyników gospodarczych i społecznych pozostają duże w świetle standardów OECD. Ogólne warunki życia w społecznościach wiejskich są zasadniczo niższe niż warunki życia w społecznościach miejskich a wiejskie gospodarstwa domowe są bardziej narażone na ubóstwo. W niniejszym badaniu przeprowadzono analizę szeregu polityk wywierających wpływ na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Zawarto w nim zalecenia dotyczące sposobu zwiększania wydajności rolnictwa, wspierania dywersyfikacji gospodarczej, zacieśniania współpracy między gminami oraz pogłębiania decentralizacji i usprawniania wielopoziomowego zarządzania.

Published on December 07, 2018Also available in: English