Share

Development

book

Agenda Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

W Kierunku Pomyślnego Wdrożenia W Polsce

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjęta przez światowych przywódców w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r. wyznacza ambitny plan działania służący poprawie życia ludzi na całym świecie. W dniu 14 lutego 2017 r. Rząd RP przyjął Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w której przewidziano ponad 700 działań ukierunkowanych na zwiększenie dochodu obywateli Polski oraz wzmocnienie społecznej, gospodarczej, środowiskowej i terytorialnej spójności kraju. Przyjmując Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Polska wykonała pierwszy ważny krok w stronę zmierzenia się z tymi wyzwaniami. Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju będzie jednak długim procesem z wieloma przeszkodami, podczas którego Polska będzie musiała regularnie dostosowywać swoje strategie, plany działania i środki polityki oraz aktualizować zobowiązania wszystkich interesariuszy. Wymiana doświadczeń z innymi państwami, służąca ustaleniu sprawdzających się i niesprawdzających się rozwiązań, może pomóc Polsce w pomyślnej realizacji tego procesu.

Published on November 28, 2017Also available in: English